Dagsorden for generalforsamlingen
i Nysted Badmintonklub

lørdag, den 25. marts 2023, kl. 13.00 i Nystedsalen.

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ruth Hedemand)
 3. Valg af referent (bestyrelsen foreslår John Voigt)
 4. Bestyrelsens beretning. (v/formand Anders Jørgensen)
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab (v/kasserer Steffen Hedemand)
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse. På valg er John Voigt (ønsker ikke genvalg) og Per Hansen (er villige til genvalg)
 8. Valg af kasserer. (Bestyrelsen foreslår Steffen Hedemand, der er villig til genvalg)
 9. Valg af suppleanter (Jørn Larsen og Flemming Rasmussen er villige til genvalg)
 10. Valg af revisorer (Jens Henning Jensen og Arne Jensen modtager gerne genvalg)
 11. Eventuelt

Er du klar?

Kære medlemmer.
Tiden nærmer sig, hvor vi skal planlægge sæsonen 2022/2023, som starter den første spilledag i september.
Desværre måtte vi igen i år afgive nogle af vores faste tider. Til gengæld har vi fået tildelt andre tider senere på aftenen.

De berørte baner er:
Nystedsalen, mandage kl. 17-18
Kettingehallen, onsdage kl. 19-20.

For Kettingehallens vedkommende er tiden kun flyttet en halv time, hvorfor jeg har flyttet spillerne til 19.30-20.30.
Nystedspillerne kan flytte deres tider til følgende ledige timer:
Nystedsalen, mandage kl. 20-21, 3 baner, mandage kl. 19-20, 1 ledig bane, tirsdage kl. 19-20, 3 baner, torsdage kl. 19-20, 1 bane.
Kettingehallen, onsdage kl. 20.30-21.30, 5 baner.
De berørte bedes hurtigst muligt vælge en ny tid og skrive det til mig, så vi når at få det hele på plads inden sæsonstarten.
Ikke berørte medlemmer kan også rette henvendelse, hvis man ønsker at flytte til de ledige tider, med de berørte medlemmer har førsteret til banerne.
Ønsker man ikke at spille længere, bedes dette straks meddelt, idet baner så kan komme andre til gode.

Kontingentet er i år nedsat til kr. 300,-, og det bedes indbetalt senest 15. august 2022 på klubbens konto 1551 3221807227 eller via MobilePay på tlf. 22971459. Husk at anføre medlemmets navn på indbetalingen.

Jeg håber, at vi finder en løsning for alle og ønsker jer en god sæson.

Venlig hilsen

Steffen Hedemand

Kasserer

Referat fra generalforsamlingen
i Nysted Badmintonklub

lørdag, den 30. april 2022 kl. 18.00 i Kettingehallens cafeteria

 1. Velkomst:
  Steffen Hedemand bød velkommen.
 2. Valg af dirigent:
  Ruth Hedemand blev valgt.
  Oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gik videre i programmet.
 3. Valg af referent:
  John Voigt valgt.
 4. Bestyrelsens beretning:
  Som bemærkninger til beretningen foreslog John Voigt, at “Madammoen” næste år udvides til også deltagelse for mænd. Dette blev nedstemt.
  Steffen Hedemand opfordrede til, at ”ikke medlemmer” ikke løbende kan fungere som afløsere. Det er i orden, at der afløses et par gange, ellers må man melde sig ind.
  Formandens beretning godkendt.
  Læs beretningen her.
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab:
  Kasserer Steffen Hedemand gennemgik regnskaberne for 2020 og
  2021.
  Regnskab 2020 udviste samlede indtægter på kr. 28.730,62, samlede udgifter kr. 12.945,05 = overskud på kr. 15.785,57. Egenkapital kr. 114.719,83.
  Regnskab 2021 udviste samlede indtægter på kr. 46.309,47, samlede udgifter kr. 30.691,91 = overskud på kr. 15.617,39. Egenkapital kr. 130.337,39.
  Årsagen til stigningen i udgifter og indtægter for 2021 set i forhold til 2020 skyldes aktivitetsudvidelse Ladywalk.
  Regnskaberne godkendt.
 6. Indkomne forslag:
  Bestyrelsen foreslår fastholdelse af årskontingentet på kr. 500.
  Steffen Hedemand forslog, at årskontingent blev nedsat til kr. 300.
  Dette blev vedtaget.
  Det blev ligeledes vedtaget, at kombinationskontingentet bortfalder.
 7. Valg af bestyrelse:
  På valg er Anders Jørgensen, Jan Gleie og Steffen Hedemand for 2 år.
  Alle genvalgt
  John Voigt og Per Hansen for 1 år (
  Begge genvalgt.
 8. Valg af kasserer:
  Steffen Hedemand genvalgt.
 9. Valg af suppleanter:
  Jørn Larsen og Flemming Rasmussen genvalgt.
 10. Valg af revisorer:
  Jens Henning Jensen og Arne Jensen genvalgt.
 11. Eventuelt:
  Steffen Hedemand oplyste, at Tommy Jørgensen har givet tilsagn om overtagelse af jobbet som webmaster. Tilbuddet godkendt.
  Ellers intet særligt at bemærke.