Generalforsamling 2024

Referat af Nysted Badmintonklubs generalforsamling
lørdag, den 15. marts kl. 12.00 i Nystedsalens forhal

 1. Velkomst:
  Steffen Hedemand bød velkommen.
 2. Valg af dirigent:
  John Voigt blev valgt.
  Oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gik videre i programmet.
 3. Valg af referent:
  Ruth Hedemand valgt.
 4. Bestyrelsens beretning:
  Formandens beretning godkendt.
  Beretningen vedlægges skriftligt på hjemmesiden
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab:
  Kasserer Steffen Hedemand gennemgik regnskaberne for 2023. Regnskabet fremgår af
  hjemmesiden.
  Regnskaberne godkendt.
 6. Indkomne forslag:
  Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
 7. Valg af bestyrelse:
  På valg er Anders Jørgensen, Jan Gleie og Steffen Hedemand for 2 år.
  Alle genvalgt
 8. Valg af kasserer:
  Steffen Hedemand genvalgt.
 9. Valg af suppleanter:
  Jørn Larsen og Flemming Rasmussen genvalgt.
 10. Valg af revisorer:
  Jens Henning Jensen og Arne Jensen genvalgt.
 11. Eventuelt:
  Ad 4: Jørgen Pedersen havde indvendinger mod afsnittet om turneringsholdene, idet han
  mente, at alle havde muligheder for at følge aktiviteterne i Folketidende, hvor der ofte var
  indlæg fra stævnerne. Steffen forklarede, at kritikken ikke kun var rettet mod deltagerne,
  men også mod arrangørerne, som stort set aldrig fremsendte resultater m.v., ligesom
  medlemmerne vel havde krav på, at bestyrelsen fulgte op på arrangementer, hvor der fra
  klubbens side blev ydet betydelige tilskud.
  Ruth Hedemand
  Referent