Vedtægter

 
NYSTED BADMINTON KLUB stiftet 29. januar 1934.

 

§ 1.
Foreningens navn er “Nysted Badminton Klub”. Dens hjemsted er Nysted, Guldborgsund kommune.
 
§ 2.
Foreningens formål er at fremme udøvelsen af og interessen for badminton.

§ 3.
Foreningen er medlem af Dansk Badminton Forbund og underkastet forbundets love og bestemmelser.
 
§ 4.
Stk. 1: Samtlige ungdomstrænere og medhjælpere, som har funktioner, der indebærer kontakt med børn og unge under 15 år, skal hvert år på forlangende til klubbens generalforsamling aflevere det af politiet udarbejdede skema til indhentelse af børneattest, hvor den vedhæftede fuldmagt er udfyldt og underskrevet.
Stk. 2: Skemaerne indsendes af bestyrelsen til Kriminalregisteret.
Stk. 3: Samtlige ungdomstrænere og medhjælpere ad stk. 1 forpligter sig til uophørligt at underrette klubbens ledelse om begivenheder, der kan have indflydelse på de allerede indhentede børneattester.
 
§ 5.
Medlemmer kan være aktive seniores, aktive ungdomsspillere (under 18 år) og passive.
 
§ 6.
Sæsonen strækker sig fra 1. september til 31. marts. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.
 
§ 7.
Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Ingen, der er udelukket p.g.a. kontingentrestance, hverken fra Nysted Badmintonklub eller fra andre klubber, kan optages som medlem, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningerne. I øvrigt kan bestyrelsen ved kontingentrestance eller når et medlem efter gentagne advarsler fortsat udviser dårlig opførsel ekskludere medlemmet, hvilket dog kræver, at mindst 3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
 
§ 8.
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og den er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. I tilfælde af stemmelighed betragtes forslaget som forkastet. Indsigelser mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes før forhandlingerne er indledt. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og skal indkaldes med mindst 1 uges varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.
 
§ 9.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af kasserer.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.
 
§ 10.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, med mindre kun bestyrelsen er til stede ved forsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jfr. dog § 7, § 16 og § 17. Dirigenten bestemmer fremgangsmåden. Dog skal valg på begæring fra 10 stemmeberettigede medlemmer foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.
 
§ 11.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og bekendtgørelse gælder bestemmelserne i § 8.
 
§ 12.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år, således at i lige år afgår 2 medlemmer og i ulige år afgår 3 medlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter, der afgår hvert år. Kasserer vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen, og kan vælges uden for bestyrelsen.
 
§ 13.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen, og vælger mellem sig en formand og en næstformand, samt øvrige udvalg, som bestyrelsen mener nødvendige. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne, hvoriblandt formand eller næstformand, er til stede, j fr. dog § 7. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren.
 
§ 14.
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Kassereren skal inden 1. marts afgive driftsregnskab og status for det foregående år til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
 
§ 15.
På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen 2 kritiske revisorer jfr. § 9. Revisorer vælges således, at en revisor afgår hvert år. Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 
§ 16.
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
§ 17.
Opløsning af foreningen kan ske på en generalforsamling, når mindst 3/4 af de afgivne stemmer blandt de fremmødte er for forslaget. Eventuelle aktiver skænkes til et sportsligt formål, hvorom generalforsamlingen træffer beslutning.
 
Lovene er revideret den 29. maj 2006
 
Bestyrelsen.