Bestyrelsesmøde den 11. marts 2022.

REFERAT:

Den 11.marts 2022 kl. 19.00 blev der afholdt bestyrelsesmøde hos kassereren på Fjordvej.

Fremmødte: Anders Jørgensen, Steffen Hedemand, John Voigt og Jørn Larsen.
På sidelinjen: Ruth Hedemand
Fraværende: Jan Gleie, Per Hansen og Flemming Rasmussen.

Følgende dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Afslutningsturnering.
  3. Generalforsamling, herunder formandens beretning, regnskab og valg til bestyrelsen m.m.
  4. Afslutningsfest m.m.
  5. Ruth Hedemand orienterer om “Madammoen”
  6. Eventuelt.

Ad 1. Velkomst ved kassereren.

Ad 2. Turnering er fastsat til den 30/4 2022 og afholdes i Kettinge Hallen fra kl. 10.00 til ca. 13.00 efter vanligt koncept. Tilmelding til Steffen senest den 24/4 2022 på telefon 54878283 eller e-mail steffenhedemand@hotmail.com

Ad. 3. Generalforsamling afholdes ligeledes den 30/4 2022, men med udgangspunkt, at denne dag er konfirmationssøndag vides ikke p.t., hvor forsamlingen afholdes.
Der er tale om to lokationer, Fiskerestauranten på havnen eller i Nystedsalen på Ndr. Kongemarksvej.
Så snart der er fundet en løsning vil dette blive annonceret direkte til hvert enkelt medlem og her på siden.
Ad. 3b: Formanden udarbejder beretning for klubbens virksomhed for de sidste to år, som fremføres på generalforsamlingen.
Ad. 3c: Kassereren fremlagde til orientering det endnu ikke reviderede regnskab 2021, som udviste indtægter 46.200 kr. og udgifter 30.582,44, hvilket resulterer i et overskud på 15.617,56 kr. Formue 130.337,39 kr.

Ad. 3d: Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingenter, nemlig årligt kontingent 500 kr.

for aktive, kombinationskontingent 800 kr., herunder fortsat fordeling af kombinationskontingentet med 500 kr. til tennisklubben og 300 kr. til badmintonklubben og 100 kr. for passive.

Her indtager John Voigt en mindretals indstilling, nemlig, at ordningen med kombinationskontingent indstillet til ophør på den kommende generalforsamling.

Der skal her henvises til bestyrelsesmøde den 13/7 2021 under pkt. 5, hvor der var enighed i bestyrelsen om at tilskrive tennisklubben om en normalisering af forholdene. Denne kontakt endte resultatløs, hvorefter det er John Voigt absolutte holdning og erindring, at efterfølgende mail korrespondance i 2021 endte op i, at bestyrelsen var enige om at indstille til generalforsamlingen at ordningen bringes til ophør.

Ad. 3e: Valg af bestyrelse:
På valg er Anders Jørgensen, Jan Gleie og Steffen Hedemand (modtager genvalg).

Valg af kasserer:
Bestyrelsen foreslår Steffen Hedemand (modtager genvalg).

Valg af suppleanter:
Jørn Larsen og Flemming Rasmussen (modtager genvalg).

Valg af revisorer:
Jens Henning Jensen og Arne Jensen. (modtager genvalg).

Ad. 3f: Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen, e-mail anjo89@live.dk

Ad 4. Afslutningsfest – ligeledes den 30/4 2022.
Her henvises til ovenstående under pkt. 3 med henvisning til afholdelsessted.
Deltagerbetalingen er fortsat 100 kr. pr. snude.
Det kan dog nu siges, at uanset hvor generalforsamling og afslutningsfest vi blive afholdt, vil der i år ikke blive sørget for transport. De muligheder der findes, er alt for kostbare.

Ad 5. Ruth Hedemand orienterer om “Madammoen”.

”Madammoen” afholdes 12/6 2022 med start kl. 14 ved Nystedsalen på Ndr. Kongemarksvej og slutter på Gl. Torv, hvor der i weekenden holdes Sommermarked.
Arrangementet er aftalt som et samarbejde mellem styregruppen for weekend programmet, Lions Club, Nysted og badmintonklubben.
Om arrangementet videre forløb meldes ud senere, så hold nøje øje med hjemmesiden.

Ad 6. Eventuelt.
Vores webmaster John Voigt ønske fortsat at blive afløst på posten. Så er der en derude i medlemskredsen, der har mod på at arbejde videre med hjemmesiden eller måske lave en helt ny, så hører vi meget gerne fra vedkommende.

Ellers intet særligt at bemærke.
Mødet slut kl. 20.30