Generalforsamling 28/3 2020

Dagsorden for generalforsamlingen i Nysted Badmintonklub lørdag, den 28. marts 2020 kl. 1300 i Kettingehallens cafeteria.
1. Velkomst
2. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ruth Hedemand)
3. Valg af referent (bestyrelsen foreslår John Voigt)
4. Bestyrelsens beretning. (v/formand Anders Jørgensen)
5. Fremlæggelse af revideret regnskab (v/kasserer Steffen Hedemand)
6. Indkomne forslag (Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingenter)
7. Valg af bestyrelse. På valg er Anders Jørgensen, Jan Gleie og Steffen Hedemand (alle er villige til genvalg)
8. Valg af kasserer. (Bestyrelsen foreslår Steffen Hedemand, der er villig til genvalg)
9. Valg af suppleanter (Jørn Larsen og Flemming Rasmussen er villige til genvalg)
10. Valg af revisorer (Jens Henning Jensen og Arne Jensen modtager gerne genvalg)
11. Eventuelt

Referat bestyrelsesmøde 7/2 2020

Der blev den 7. februar 2020 kl. 19.00 afholdt bestyrelsesmøde hos kassereren med følgende dagsorden:
1. Velkomst
2. Afslutningsturnering.
3. Generalforsamling, herunder formandens beretning, regnskab og valg til bestyrelsen.
4. Afslutningsfest m.m.
5. Eventuelt.
Mødt var: Anders Jørgensen, Per Hansen, Steffen Hedemand, Jan Gleie og John Voigt.
Ad 1. Velkomst ved kassereren.
Ad 2. Turnering er fastsat til den 28/3 2020 og afholdes i Kettinge Hallen fra kl. 10.00 til ca. 12.00 efter vanligt koncept. Tilmelding til Steffen senest den 14/3 2020 på telefon 54878283 eller e-mail hedemand@it.dk
Ad. 3. Generalforsamling afholdes ligeledes den 28/3 2020 i Kettinge Hallens Cafeteria med start kl. 13.
Dagsorden m.m. udsendes umiddelbart op til samlingen.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen, e-mail anjo89@live.dk
Der vil som sædvanligt blive budt på en genstand.
Ad 4. Afslutningsfest – ligeledes den 28/3 2020, men i år efter devisen UD I DET BLÅ.
Det skal bemærkes, at spisning er gratis, medens drikkevarer betales selv.
Vi lægger ud med bus fra Stoppestedet i Nysted kl. 18 og efterfølgende fra Kettinge Hallen kl. 18.15. Det skal anbefales at hoppe på bussen.
Tilmelding til Steffen senest den 14/3 2020 på telefon 54878283 eller e-mail hedemand@it.dk samt deltagerbetaling kr. 100,- pr. snude, som afregnes samtidig på klubbens konto reg.nr. 1551, kontonr. 3221807227 med angivelse af navn/navne.
Ad 5. Eventuelt.
Onsdag, den 25. marts d.å. er cafeteriet inddraget til andet formål, hvorfor Kettingespillerne havde fået en ekstra dag onsdag, den 1. april d.å.

Vores webmaster John Voigt ønske fortsat at blive afløst på posten. Så er der en derude i medlemskredsen, der har mod på at arbejde videre med hjemmesiden eller måske lave en helt ny, så hører vi meget gerne fra vedkommende.

Ellers intet særligt at bemærke.