Referat fra Bestyrelsesmøde 1. marts 2019

Der blev den 1. marts 2019 kl. 19.00 afholdt bestyrelsesmøde i Nysted Badminton-klub hos kassereren med følgende dagsorden:
1. Økonomi, herunder regnskab for 2018 og forslag til mindskning af tilskud m.v.
2. Generalforsamling, herunder valg af bestyrelse og formandsberetning
3. Afslutningsturnering
4. Afslutningsfest. 0
5. Evt.
Mødt var Anders Jørgensen, Per Hansen, Flemming Rasmussen og Steffen Hede-mand. Afbud fra Jan Gleie, Jørn Larsen og John Voigt.
Ad 1. Steffen fremlagde det reviderede regnskab. Underskud kr. 37.700,-. Formue kr. 109.000,-. Bestyrelsen var enige i, at vi nu havde nået vores mål for nedbringelse af klubbens formue, og at der fremover igen skulle tilstræbes balance i regnskabet. Det blev der-for vedtaget, at badmintonbolde fremover skulle koste kr. 150,- pr. rør, betaling for tilmelding til ældrestævner skulle indskrænkes til stævner på Lolland og Falster og egenbetalingen til klubbens arrangementer skulle forhøjes. Endvidere drøftedes, hvorvidt vores afslutningsfest kunne gøres billigere. Udgiften var steget kraftigt, efter at forsamlingshuset havde overtaget cafeteriet. Eventuelt kunne festen flyttes til lejede lokaler, hvor vi selv kunne hyre personale og medbrin-ge drikkevarer. Det blev vedtaget, at vi ville anmode Jan Gleie om at forhandle en gunstigere pris med Kettinge Forsamlingshus, da vi nok var for sent ude til at ændre på arrange-mentet for i år.
Ad 2. På valg er Per Hansen og John Voigt. Begge er villige til genvalg. Revisorer og kasserer ligeledes villig til genvalg. Steffen laver udkast til formandsberetning og sender til Anders.
Ad. 3. Der var enighed om igen i år at forsøge at lave både makkerturnering og åben turnering, med bemærkning om, at alle indgik i den åbne turnering, hvis der ikke var tilmeldinger nok til makkerturneringen.
Ad 4. Lige som vi plejer, og også jfr. pkt. 1. Eminent Duo er forvarslet.
Ad 5. Intet til evt.