Referater

Referat fra generalforsamlingen i Nysted Badmintonklub lørdag, den 1. april 2017 kl. 18.00 i Kettingehallens cafeteria

Velkomst.
Steffen Hedemand bød velkommen og iværksatte generalforsamlingen som helhed. Oplyste bl.a. om, at formanden Gitte Rask var blandt os denne aften.
Valg af dirigent.
Ruth Hedemand blev valgt.
Valg af referent.
John Voigt valgt
Bestyrelsens beretning.
Steffen Hedemand aflagte bestyrelsen beretning.
Den blev godkendt og kan ses som vedlagt bilag her.
Fremlæggelse af revidere regnskab.
Kasserer Steffen Hedemand aflagde regnskab og oplyste, at jfr. vedtagelse ved seneste generalforsamling følger regnskabet nu kalenderåret.
Regnskabet udviste et underskud på kr. 23.363,93 og status udviste en formue på kr. 161.393,01. En af årsagerne til underskuddet skal ses i vore fantastiske afslutningsfester (kr. 26.459,-), samt deltagelse i Ladywalk (netto kr. 5.280 og endelig salg af bolde netto kr. 14.440,-.
Regnskabet blev godkendt.
Indkomne forslag.
Man vedtog at fastholde kontingentet.
Valg af bestyrelse.
Til ny formand valgtes Anders Jørgensen.
Per Hansen og John Voigt blev genvalgt.
Valg af kasserer.
Steffen Hedemand genvalgt.
Valg af suppleanter.
Jørn Larsen og Flemming Rasmussen blev genvalgt.
Valg af revisorer. Jens Henning Jensen og Arne Jensen blev genvalgt.
Eventuelt.
Steffen Hedemand oplyste, at klubben har valgt igen at forlænge sæsonen med en måned, og dette betyder, at alle der har lyst og vilje kan benytte Nysted Hallen hele april måned, nemlig mandag mellem 18-19 og onsdage mellem 17-19. Man møder simpelt hen bare op.
Afgående formand Gitte Rask modtog en vingave som tak for arbejdet i klubben, og hun takkede og ønskede klubben held og lykke i fremtiden.
Sluttelig opfordrede John Voigt alle medlemmer til at kaste et blik på vor hjemmeside. Den er under udarbejdelse til noget bedre, men alligevel, prøv den gamle.
Dirigenten afslutte herefter generalforsamlingen kl. 18.30.