Referat fra generalforsamling 2019

I Nysted Badmintonklub lørdag, den 30. marts 2019 kl. 18.00 i Kettingehallens cafeteria
1. Velkomst Steffen bød velkommen, og Ruth forelagde og uddelte øl/vandmærker.
2. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ruth Hedemand) Ruth Hedemand blev valgt. Takkede for valget og overtog herefter hvervet som dirigent.
3. Valg af referent (bestyrelsen foreslår John Voigt) John V blev vagt.
4. Bestyrelsens beretning. (v/formand Anders Jørgensen) Formanden aflagte beretning for det forløbne år, og beretningen blev efterfølgende vedtaget uden bemærkninger. Beretningen kan ses ved tryk her.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab (v/kasserer Steffen Hedemand) Kassereren fremlagde regnskabet for året 2018. Det fremgik heraf, at klubbens driftsregnskab sluttede med et underskud på kr. 37.743,09. Foreningen formue andrager ved udgangen af 2018 kr. 109.916,60. Regnskab blev godkendt uden bemærkninger.
6. Indkomne forslag (Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingenter) Man vedtog at fastholde nuværende kontingenter.
7. Valg af bestyrelse. På valg er Per Hansen og John Voigt (begge er villige til genvalg) Begge blev genvalgt.
8. Valg af kasserer. (Bestyrelsen foreslår Steffen Hedemand, der er villig til genvalg) Steffen genvalgt.
9. Valg af suppleanter (Jørn Larsen og Flemming Rasmussen er villige til genvalg) Begge blev genvalgt.
10. Valg af revisorer (Jens Henning Jensen og Arne Jensen modtager gerne genvalg) Begge blev genvalgt.
11. Eventuelt. Formanden gjorde opmærksom på klubbens hjemmeside og opfordrede medlemmerne til at se på siden jævnligt. Ellers ikke noget særligt at bemærke.
Ruth Hedeman lukkede herefter generalforsamlingen kl. 18.50